Telefoonnummer: 077 3968640 |E-mail: info@binsolventie.nl

Klachten

Ondanks zorgvuldige behandeling van uw WSNP-dossier kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Dit kan een inhoudelijke klacht zijn of een klacht over het gedrag van uw bewindvoerder.

Voor beide soorten klachten geldt altijd dat u hiervan eerst schriftelijk en gemotiveerd melding moet maken bij uw bewindvoerder. U vult daarvoor het klachtenformulier in.

Uw klacht zal binnen zes weken inhoudelijk worden behandeld.

Indien u van oordeel blijft dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u de klacht voorleggen aan:

– De rechter-commissaris, als dit een inhoudelijke klacht betreft of aan
– De Raad voor Rechtsbijstand, als de klacht gedragingen van uw bewindvoerder betreft.

Inhoudelijke klachten

Als u een klacht heeft over de inhoudelijke uitvoering van het Wsnp-bewind en u bent van mening dat uw bewindvoerder de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, mag u die op grond van art. 317 Faillissement voorleggen aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris neemt uw klacht in behandeling en beslist erover. Klachten met betrekking tot het gedrag van uw bewindvoerder.

Klachten over gedragingen van de bewindvoerder

Op https://rechtwijzer.nl/schulden/schuldsanering-wsnp/ik-heb-een-klacht-over-mijn-bewindvoerder.-waar-kan-ik-terecht kunt u lezen hoe het indienen van een klacht over gedragingen van de bewindvoerder werkt. U vindt op die pagina ook de Gedragscode, de Klachtenregeling en het Klachtenformulier.

Na melding zal de Klachtenadviescommissie Wsnp een advies uitbrengen over de klacht, waarna de Raad beslist of de klacht gegrond is. Bij een gegronde klacht bepaalt de Raad welke consequenties hieraan verbonden moeten worden.

Download klachtenformulier